Zakres usług

 Świadczymy usługi w zakresie

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o naszej działalności
 • reprezentujemy Klienta przed właściwymi urzędami 
 • Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, 
 • powiadamiamy o ważnych terminach za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail oraz SMS, 
 • doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów, 
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych
Obsługa finansowo-księgowa:  
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie kart podatkowych
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
Obsługa pełnej księgowości dla spółek prawa handlowego:    
 • zakładanie planów kont
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stała analiza kosztów i przychodów
 • potwierdzenia sald
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań
 • bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami
Obsługa kadrowo-płacowa : 
 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie podatku dochodowego zatrudnionych osób oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji miesięcznych do Urzędów Skarbowych
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek, sporządzanie deklaracji i wysyłanie drogą elektroniczną
 • przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS
Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:    
 • założenia działalności gospodarczej
 • pomocy w wyborze formy opodatkowania
 • rejestracji działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczych
 • rejestracji w ZUS
 • pomocy w założeniu konta bankowego
 • sporządzenia wniosków kredytowych
 • założenia spółki cywilnej
 • wpisu do KRS
 • uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US lub innych zaświadczeń z tych jednostek
 • likwidacji działalności
 • rozliczenia zwrotu VAT za materiały budowlane
 • rozliczenia roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Szukaj